ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van notariskantoor mr. S.J.M. van de Ven, gevestigd te Echt, gemeente Echt-Susteren

Artikel 1
Algemeen
Notariskantoor mr. S.J.M. van de Ven, hierna te noemen: “het notariskantoor”, wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak door notaris mr. S.M. van Tulden.
Deze eenmanszaak is de opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de eenmanszaak opdracht geeft/geven tot het verrichten van werkzaamheden.
Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris/eigenaar van de eenmanszaak, de kandidaat-notaris en van alle overige personen die bij, voor of namens deze eenmanszaak werkzaam zijn. Ook derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2
Aanvaarding opdracht
Het in ontvangst nemen door het notariskantoor van een (koop-)overeenkomst, waarin is bepaald dat het notariskantoor de akte van levering zal verlijden, impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht door zowel koper als verkoper.
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door het notariskantoor op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte of advies impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
Een opdracht geldt tevens als aanvaard als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt.

Artikel 3
Aansprakelijkheid notaris
De notaris en de kandidaat-notaris, hierna ook te noemen: “notaris”, zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan deze verzekering moet voldoen.
Indien de hiervoor vermelde verzekering geen dekking biedt voor de schade, is de aansprakelijkheid van de notaris/het notariskantoor beperkt tot het bedrag van het honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
Voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden, voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, alsmede voor het ten onrechte weigeren van diensten waaruit schade is voortgevloeid. Gemelde aansprakelijkheidsbeperking is tevens gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notaris en alle overige personen die bij, voor of namens het notariskantoor werkzaam zijn.
Voor alle indirecte schade verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht door of namens wie het vervoer of de verzending geschiedt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 4
Aansprakelijkheid opdrachtgever
In geval een opdracht door meerdere personen wordt verstrekt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen, die uit hoofde van die opdracht aan het notariskantoor verschuldigd zijn.
In geval de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.
Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 5
Tarieven en kosten
a. Het notariskantoor licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
b. Voor de dienstverlening zullen de bij het notariskantoor voor die diensten gebruikelijke (uur)tarieven in rekening worden gebracht (te vermeerderen met kosten/verschotten en omzetbelasting), tenzij tussen het notariskantoor en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen. Op verzoek ontvangt de cliënt vooraf een offerte. De offerte heeft een geldigheidsduur van drie maanden.
c. Het notariskantoor deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
Bij verhoging van aan het notariskantoor in rekening gebrachte kosten/verschotten zal deze verhoging eveneens als meerkosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
d. Het notariskantoor mag de kosten van zijn werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
e. Het notariskantoor heeft het recht de (uur)tarieven jaarlijks aan te passen.
f. Zo nodig kan van de opdrachtgever worden verlangd dat er een voorschotdeclaratie wordt voldaan voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
g. Het notariskantoor is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan drie maanden, tussentijds te declareren.
h. De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die het notariskantoor ter uitvoering van de opdracht moet maken, te vergoeden.

Artikel 6
Betalingsvoorwaarden
a. Het ingevolge een afrekening/declaratie verschuldigde, dient, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van het passeren van de akte, door het notariskantoor te zijn ontvangen.
b. In alle andere gevallen dient betaling van declaraties van het notariskantoor te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
c. Declaraties wegens afwikkeling van een nalatenschap worden door het notariskantoor een keer per drie maanden verrekend met de boedelgelden of in rekening gebracht (wanneer verrekening niet mogelijk is). Betaling van deze declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
d. Griffierechten en andere legeskosten dienen te worden voldaan voordat het notariskantoor de daarmee samenhangende documenten opstelt, tenzij anders is overeengekomen.
e. Bij overschrijding van een termijn van betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. De kosten voor invorderingsmaatregelen, die tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen voor rekening van die opdrachtgever.
f. Het notariskantoor kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

Artikel 7
Betalingen en ontvangsten gelden
Het notariskantoor behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
Betalingen aan het notariskantoor dienen te worden gedaan door de in de akte genoemde partij vanaf een aan deze partij gekoppelde bankrekening.

Artikel 8
Intrekken opdracht/niet doorgegane akte
Wanneer een gegeven opdracht om welke reden dan ook wordt ingetrokken dan is het notariskantoor bevoegd om bij de opdrachtgever een declaratie in te dienen voor de verrichte werkzaamheden, aan de hand van de aan het dossier bestede tijd tegen de op het notariskantoor op dat moment gebruikelijke uurtarieven, alsmede voor de aan het notariskantoor doorberekende kosten/verschotten.
Indien de opdrachtgever niet verschijnt op het afgesproken tijdstip dan wel deze afspraak annuleert/verplaatst binnen 24 uur voor dit tijdstip, dan is het notariskantoor bevoegd hiervoor kosten in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9
WWFT
Op de dienstverlening van het notariskantoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing.
In verband hiermee is het notariskantoor verplicht om, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen, situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
Daarnaast is het notariskantoor verplicht, in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever, een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat.

Artikel 10
Beroeps- en gedragsregels
Het notariskantoor houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te raadplegen op de website van het notariskantoor: www.notarisvandeven.nl of op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 11
Archiefwet
Het notariskantoor handelt conform de Archiefwet die op het Notariaat van toepassing is.

Artikel 12
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het notariskantoor handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiertoe verwijzen wij u naar onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kunt u raadplegen op de website van het notariskantoor: www.notarisvandeven.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 13
Rechtskeuze, Klachten- en geschillenregeling
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is het Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
Indien een opdrachtgever klachten heeft jegens het notariskantoor zal hij deze eerst bij het notariskantoor kenbaar dienen te maken. Indien de klachten naar de mening van opdrachtgever niet of op niet bevredigende wijze worden behandeld, kan hij gebruik maken van de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke van toepassing is op de dienstverlening van het notariskantoor en is te raadplegen via www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.